Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3144/TCHQ-TXNK
V/v đóng tài khoản một số PGD KBNN mở tại NHTM

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2384/KBNN-KTNN ngày 23/5/2018 của Kho bạc Nhà nước về việc đóng tài khoản một số Phòng giao dịch Kho bạc nhà nước mở tại Ngân hàng thương mại, trong đó có giải thể các phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Tổng cục Hải quan thông báo danh sách các phòng giao dịch kho bạc nhà nước giải thể theo phụ lục 01 công văn 2384 /KBNN-KTNN ngày 23/5/2018 (kèm theo).

2. Căn cứ rà soát trên hệ thống kế toán tập trung của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan thông báo danh sách các Chi cục Hải quan có mở tài khoản tại các phòng giao dịch của Kho bạc đã giải thể (phụ lục đính kèm).

Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan rà soát danh sách các phòng giao dịch của Kho bạc Nhà nước đã ngừng hoạt động, nếu có mở tài khoản tại các phòng giao dịch theo phụ lục 1 công văn 2384 /KBNN-KTNN ngày 23/5/2018 thì liên hệ với Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố để thay đổi nơi mở tài khoản của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước.

3. Sau khi đã thống nhất với Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố về nơi mở tài khoản, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản thông báo về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu và Cục Công nghệ thông tin & thống kê hải quan) và gửi ngay thông tin (tên và mã 4 số của Kho bạc nhà nước thực hiện mở tài khoản) về Email dungbn2@customs.gov.vn và huongntt@customs.gov.vn để kịp thời cập nhật vào hệ thống kế toán tập trung và VNACCS.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện ngay, tránh ảnh hưởng đến việc nộp tiền của người nộp thuế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước (để Ph/h, t/h);
- Cục CNTT & TKHQ (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (03b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC CHI CỤC HẢI QUAN MỞ TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÃ GIẢI THỂ
(Ban hành kèm theo công văn số 3144/TCHQ-TXNK ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Tổng cục Hải quan)

Mã Hải quản

Tên Hải quan

Mã KB

Tên KB

MA_TK

03PJ

Chi cục HQ Hải Dương

0373

Phòng giao dịch - KBNN Hải Dương

3942

03PJ

Chi cục HQ Hải Dương

0373

Phòng giao dịch - KBNN Hải Dương

3591

01BT

CC HQ Yên Bái

2570

Phòng Giao dịch - KBNN Yên Bái

7111

01BT

CC HQ Yên Bái

2570

Phòng Giao dịch - KBNN Yên Bái

3942

01BT

CC HQ Yên Bái

2570

Phòng Giao dịch - KBNN Yên Bái

3511

01PQ

Chi cục Hải quan Hòa Bình

2672

Phòng Giao dịch KBNN Hòa Bình

3942.0.2995507

01PQ

Chi cục Hải quan Hòa Bình

2672

Phòng Giao dịch KBNN Hòa Bình

3591.0.2995507

01PQ

Chi cục Hải quan Hòa Bình

2672

Phòng Giao dịch KBNN Hòa Bình

3511.0.2995507

01PQ

Chi cục Hải quan Hòa Bình

2672

Phòng Giao dịch KBNN Hòa Bình

7111

35VD

Đội Kiểm soát HQ Quảng Ngãi

2125

Phòng Giao dịch KBNN Quảng Ngãi

7111

Q35E

Chi cục KTSTQ HQ Quảng Ngãi

2125

Phòng Giao dịch KBNN Quảng Ngãi

7111

P35A

Phòng giám quản HQ Quảng Ngãi

2125

Phòng Giao dịch KBNN Quảng Ngãi

7111

35CB

Chi cục HQ CK Cảng Dung Quất

2125

Phòng Giao dịch KBNN Quảng Ngãi

7111

35NC

Chi cục HQ các KCN Quảng Ngãi

2125

Phòng Giao dịch KBNN Quảng Ngãi

7111

43PC

Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một

1818

Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương

7111

43PC

Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một

1818

Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương

3942

43PC

Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một

1818

Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương

3591

43PC

Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một

1818

Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương

3512

43PC

Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một

1818

Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương

3511

43PB

Chi cục HQ Quản lý ngoài KCN Bình Dương

1818

Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương

3942.1058733

43PB

Chi cục HQ Quản lý ngoài KCN Bình Dương

1818

Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương

3511.2995150

43PB

Chi cục HQ Quản lý ngoài KCN Bình Dương

1818

Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương

3591.2995150

43PB

Chi cục HQ Quản lý ngoài KCN Bình Dương

1818

Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương

7111.2995150

50CE

Chi cục HQ Cảng Mỹ Thới An Giang

0772

Phòng giao dịch - KBNN An Giang

3942.0.2995041

50CE

Chi cục HQ Cảng Mỹ Thới An Giang

0772

Phòng giao dịch - KBNN An Giang

7111.1.2995041