Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/BXD-HĐXD
V/v cấp lại chứng chỉ hoạt động xây dựng do hết thời hạn hiệu lực

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 11596/SXD-QLNGĐXD ngày 16/9/2019 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do hết thời hạn hiệu lực. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 và Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trường hợp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân, tổ chức được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015-NĐ-CP, Nghị định số 42/2017 hết thời hạn hiệu lực thì được xét cấp lại theo các quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐXD(LTT).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Dưỡng