Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3095/BGTVT-VT
V/v: Triển khai Công văn số 2129/VPCP-QHQT ngày 20 tháng 3 năm 2020 và Công văn số 2324/VPCP-QHQT ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Công văn số 2129/VPCP-QHQT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩu trang y tế cho phía Lào và Công văn số 2324/VPCP-QHQT ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận viện trợ từ Quỹ Temasek (Singapore) phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid - 19.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương thực hiện./.

Gửi kèm văn bản:

- Công văn số 2129/VPCP-QHQT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ;

- Công văn s 2324/VPCP-QHQT ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ Quốc gia về Covid - 19;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế, Công Thương;
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Cục Y tế GTVT;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VTải (Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Anh Tuấn