Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3088/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH THT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 3481/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp kiến nghị của Công ty TNHH THT. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Công ty như sau:

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 04 Chương IV Mẫu E-HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT thì căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà bên mời thầu quy định yêu cầu về nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công, đội trưởng thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng... mà không yêu cầu về số lượng, năng lực và kinh nghiệm của công nhân, lao động phổ thông. Việc huy động công nhân, lao động phổ thông để thực hiện gói thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu trên cơ sở biện pháp kỹ thuật thi công đề xuất trong hồ sơ dự thầu.

Đối với trường hợp của Quý Công ty, các biểu mẫu kê khai 11A, 11B, 11C Chương IV Mẫu E-HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT được xây dựng để cho nhà thầu kê khai về nhân sự chủ chốt dự kiến huy động thực hiện gói thầu, không kê khai công nhân, lao động phổ thông vào các biểu mẫu này. Do đó, trường hợp nhà thầu đã kê khai các nhân sự chủ chốt trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT thì bên mời thầu tiến hành đánh giá theo đúng các thông tin mà nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT. Ngoài ra, trường hợp E-HSMT đưa ra quy định về số lượng công nhân, lao động phổ thông mà nhà thầu phải huy động để thực hiện gói thầu là chưa phù hợp, có thể dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản 3481/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Số 726 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục QLĐT (H.).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC
QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn
Đăng Trương