Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3052/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Minh Đức

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 3504/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Minh Đức, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Công ty như sau:

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Điều 5 khoản 5 điểm a) quy định phương thức lựa chọn nhà thầu đối với hình thức chỉ định thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp là một giai đoạn một túi hồ sơ; trường hợp gói thầu áp dụng theo quy trình chỉ định thầu rút gọn thì không ghi nội dung này.

Theo đó, nếu gói thầu thuộc trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 của Luật đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn và trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu không ghi phương thức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt ghi phương thức lựa chọn nhà thầu chưa phù hợp thì phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản số 3504/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Số 106, Dương Văn An, Đồng Hới, Quảng Bình)
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, Cục QLĐT (LT.6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC
QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn
Đăng Trương