Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3060/VPCP-CN
V/v Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2971/BGTVT-ĐTCT ngày 31 tháng 3 năm 2020; số 2972/BGTVT-ĐTCT ngày 31 tháng 3 năm 2020) và ý kiến Thành viên Chính phủ về việc báo cáo triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến Thành viên Chính phủ (bản chụp các Phiếu ghi ý kiến Thành viên Chính phủ kèm theo), hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo nêu trên gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp triển khai hệ thống thu phí không dừng, bảo đảm đưa hệ thống vào hoạt động đồng bộ trong năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 106/TB-VPCP ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Cao Lục