Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3047/BTP-PBGDPL
V/v: Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Công văn số 2974/BTP-PBGDPL, ngày 31/8/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP , Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quán triệt, phổ biến toàn văn nội dung hai văn bản nêu trên đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; có biện pháp xây dựng gắn với quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của đơn vị để kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

Đối với đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức đã được công nhận Báo cáo viên pháp luật trung ương (theo danh sách đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp[1]) thì tiến hành rà soát, lập danh sách người thuộc trường hợp miễn nhiệm hoặc người đủ tiêu chuẩn cần bổ sung để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định công nhận hoặc miễn nhiệm.

Đối với đơn vị chưa có cán bộ, công chức, viên chức được công nhận Báo cáo viên pháp luật trung ương thì căn cứ quy định của Thông tư số 10/2016/TT-BTP và nhu cầu quản lý lựa chọn người đủ tiêu chuẩn đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định công nhân Báo cáo viên pháp luật trung ương.

Viêc đề nghị công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật trung ương của đơn vị cần được lựa chọn kỹ càng, thực chất, bảo đảm xây dựng đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của Bộ Tư pháp thực sự tinh gọn, có chất lượng, hoạt động có hiệu quả; đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đội ngũ Báo cáo viên pháp luật trung ương của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Kết quả rà soát, đề nghị công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật của đơn vị đề nghị gửi về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và địa chỉ email: nguyenthuynhung@moj.gov.vn trước ngày 30/9/2016 để tổng hợp, kịp thời công bố danh sách theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Đỗ Xuân Lân

 

 

 [1] http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/Hoat-Dong-PGBDPLTW.aspx?ItemID=427