Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3045/VPCP-CN
V/v xử lý điểm đen về tai nạn giao thông trên QL1 tại ngã tư Bình Nht, ngã tư Long Kim, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại văn bản số 1376/UBND-KTTC ngày 01 tháng 4 năm 2019 về việc đầu tư xử lý điểm đen bằng nút giao khác mức trên tuyến Quốc lộ 1 tại ngã tư Bình Nhựt (Km1935+150), ngã tư Long Kim (Km1932+700), huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý điểm đen theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) cp

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục