Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2979/TCHQ-GSQL
V/v chuyển vùng công tác của các đối tượng ngoại giao

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công hàm số 114/VP/2019 của Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vướng mắc về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ô tô trong trường hợp cán bộ, nhân viên được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ chuyển vùng công tác, về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khi thực hiện cấp Giấy chuyển nhượng xe đối với trường hợp cán bộ, nhân viên được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ chuyển vùng công tác, ngoài việc thực hiện theo quy định tại điểm 8 khoản 6 Điều 1 Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 5/10/2018 của Bộ Tài chính, thì sau khi cấp Giấy chuyển nhượng thực hiện sao 01 bản Tờ khai hàng hóa nhập khẩu xe có đóng dấu “dùng cho tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe theo quy định của pháp luật” (do cán bộ, nhân viên được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ nộp khi đề nghị cấp Giấy chuyển nhượng) có đóng dấu xác nhận của Cục Hải quan thành phố nơi cấp Giấy chuyển nhượng cho chủ xe để thực hiện thanh lý xe theo quy định khi chủ xe kết thúc nhiệm kỳ công tác tiếp theo tại Việt Nam.

2. Khi kết thúc nhiệm kỳ tiếp theo, chủ xe được sử dụng bản sao Tờ khai hàng hóa nhập khẩu xe có đóng dấu “dùng cho tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe theo quy định của pháp luật” trên để thực hiện thủ tục thanh lý (tái xuất, chuyển nhượng, tiêu hủy) xe theo quy định.

Tổng cục Hải quan quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành