Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2967/BTC-TCT
V/v xin YKTG về việc áp dụng chính sách UĐĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Ngày 7/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính nhận được ý kiến vướng mắc của một số Cục Thuế và người nộp thuế trong việc áp dụng chính sách miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các dự án đang hoạt động, cụ thể như sau:

- Tại Điều 1; Khoản 1 Điều 2; Khoản 3, Khoản 4 Điều 6; Khoản 1, Khoản 2 Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản quy định:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản”;

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động thủy sản”.

“Điều 6. Chính sách ưu đãi thuế

3. Miễn thuế môn bài đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

4. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sử dụng cho hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân”.

“Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2014.

2. Trong trường hợp một nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ thì tổ chức, cá nhân thụ hưởng được lựa chọn một chính sách hỗ trợ cao nhất.

3. Các nội dung liên quan tại các quy định trước đây trái với Nghị định này hoặc mức ưu đãi của Nhà nước thấp hơn mức ưu đãi của Nghị định này thì thực hiện theo Nghị định này”.

Như vậy, chính sách ưu đãi về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm, ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ chỉ áp dụng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là người Việt Nam có hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; Các trường hợp này được quyền lựa chọn một chính sách trong số các chính sách ưu đãi về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm, ưu đãi thuế để được áp dụng mức ưu đãi theo quy định.

Tuy nhiên, tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác không có quy định doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là tổ chức Việt Nam hay tổ chức nước ngoài và có thuộc diện điều chỉnh của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP hay không.

Vì vậy, để có căn cứ áp dụng thống nhất, tạo môi trường pháp lý bình đẳng đối với mọi tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, nhằm phát triển ngành thủy sản Việt Nam, Bộ Tài chính kính đề nghị Quý Bộ cho ý kiến cụ thể về trường hợp doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ hay không?

Đề nghị Quý Bộ cho ý kiến tham gia bằng văn bản trước ngày 15/03/2015 để Bộ Tài chính có cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thuế địa phương thực hiện đúng pháp luật. Ý kiến tham gia xin gửi về Tổng cục Thuế - Địa chỉ: Tòa nhà VTC Online- 18 phố Tam Trinh- Quận Hoàng Mai- TP Hà Nội.

Xin cám ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS(3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2967/BTC-TCT năm 2015 xin ý kiến tham gia về áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 2967/BTC-TCT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 06/03/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/03/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản