Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2965/VPCP-PL
V/v trình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

Các Bộ, cơ quan: Công an, Công thương, Thanh tra Chính phủ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng.

Về đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Phiếu trình số 3785/PTr-PL ngày 5 tháng 4 năm 2019 về việc trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, để khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và bảo đảm tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 15 tháng 4 năm 2019 đối với các văn bản nợ đọng quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019; ban hành trước ngày 15 tháng 5 năm 2019 đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 (Phụ lục văn bản của từng Bộ được gửi kèm theo).

Sau thời điểm này, Bộ trưởng nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chịu trách nhiệm giải trình trước Quốc hội và trách nhiệm kỷ luật trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tư pháp tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo, trình các văn bản; tập trung nguồn lực, ưu tiên thẩm định hồ sơ các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

3. Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc soạn thảo, xử lý kịp thời các vướng mắc, những vấn đề còn ý kiến khác nhau; tập trung thẩm tra, hoàn tất các thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành văn bản.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ khác (để phối hợp);
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, PL(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Duy Hưng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT DO BỘ CÔNG AN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo văn bản số 2965/VPCP-PL ngày 11 tháng 4 năm 2019 của VPCP)

TT

Tên luật

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Luật An ninh mạng

01/01/2019

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng (khoản 2 Điều 5)

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia (khoản 3 Điều 10; khoản 3 Điều 43)[1]

3.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng (khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 12; khoản 1 Điều 23; khoản 7 Điều 24; khoản 4 Điều 26; khoản 5 Điều 36)

4.

Luật Công an nhân dân

01/07/2019

Nghị định thay thế Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng (Điều 11)

5.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (khoản 2 Điều 8; khoản 4 Điều 30; khoản 4 Điều 33; khoản 3 Điều 39; điểm b khoản 1 Điều 41; điểm a khoản 3 Điều 41; khoản 6, 7 Điều 41; khoản 3 Điều 42

6.

Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy (khoản 2 Điều 17)

7.

Nghị định về phát triển công nghiệp an ninh (khoản 4 Điều 34)

8.

Nghị định quy định việc biệt phái sĩ quan Công an nhân dân (khoản 4 Điều 29)

9.

Luật Đặc xá (sửa đổi

1/7/2019

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá (khoản 5 Điều 11; khoản 2 Điều 19; khoản 1 Điều 21; khoản 4 Điều 33)

 

PHỤ LỤC II

VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THƯƠNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo văn bản số 2965/VPCP-PL ngày 11 tháng 4 năm 2019 của VPCP)

TT

Tên luật

Ngày có hiệu lực

n văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện hạt nhân (khoản 3 Điều 15 Luật sửa đổi, bổ sung)

2.

Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

01/07/2019

Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh (khoản 2 Điều 85; khoản 5 Điều 110; khoản 6 Điều 111)

3.

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia (khoản 3 Điều 46)

4.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh (sửa đổi) (khoản 2 Điều 9; khoản 5 Điều 10; khoản 2 Điều 13; khoản 2 Điều 26; khoản 2 Điều 31; khoản 2 Điều 33; khoản 3 Điều 36; khoản 5 Điều 37; khoản 4 Điều 58)

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT DO THANH TRA CHÍNH PHỦ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo văn bản số 2965/VPCP-PL ngày 11 tháng 4 năm 2019 của VPCP)

TT

Tên luật

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Luật Tố cáo (sửa đổi)

01/01/2019

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tố cáo

2.

Luật Phòng, chống tham nhũng

01/07/2019

Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập.

3.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

 

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT DO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo văn bản số 2965/VPCP-PL ngày 11 tháng 4 năm 2019 của VPCP)

TT

Tên luật

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

01/01/2019

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

2.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

 

PHỤ LỤC V

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT DO BỘ QUỐC PHÒNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo văn bản số 2965/VPCP-PL ngày 11 tháng 4m 2019 của VPCP)

TT

Tên luật

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Luật Cảnh sát biển

01/07/2019

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 25; Điều 26; Điều 29; Điều 31; Điều 34

2.

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 15)

 

PHỤ LỤC VI

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT DO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo văn bản số 2965/VPCP-PL ngày 11 tháng 4 năm 2019 của VPCP)

TT

Tên luật

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

1/1/2018

Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

2.

Luật Quy hoạch

01/01/2019

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch

 

PHỤ LỤC XII

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT DO BỘ XÂY DỰNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo văn bản số 2965/VPCP-PL ngày 11 tháng 4 năm 2019 của VPCP)

TT

Tên luật

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị (khoản 6 Điều 28); Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (Khoản 7, khoản 11 Điều 29).

 

PHỤ LỤC VIII

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo văn bản số 2965/VPCP-PL ngày 11 tháng 4 năm 2019 của VPCP)

TT

Tên luật

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực Giao thông vận tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch (khoản 2 Điều 1; khoản 6, khoản 10 Điều 2; khoản 2 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung)

 

PHỤ LỤC IX

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo văn bản số 2965/VPCP-PL ngày 11 tháng 4 năm 2019 của VPCP)

TT

Tên luật

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử (khoản 2 Điều 15 Luật sửa đổi, bổ sung)

 

PHỤ LỤC X

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo văn bản số 2965/VPCP-PL ngày 11 tháng 4 năm 2019 của VPCP)

TT

Tên luật

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

Nghị định hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng chống lũ của tuyến sông có đê (khoản 6 và 11 Điều 13; khoản 5 Điều 14).

 

PHỤ LỤC XI

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo văn bản số 2965/VPCP-PL ngày 11 tháng 4 năm 2019 của VPCP)

TT

Tên luật

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

01/01/2018

Nghị định quy định trình tự, thủ tục sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng BT (Khoản 3 Điều 13)

 

PHỤ LỤC XII

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT DO BỘ XÂY DỰNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo văn bản số 2965/VPCP-PL ngày 11 tháng 4 năm 2019 của VPCP)

TT

Tên luật

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị (khoản 6 Điều 28); Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (Khoản 7, khoản 11 Điều 29).

 [1] Văn bản này đã được lùi sang Quý II/2019