Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2964/VPCP-TH
V/v: Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 như sau:

1. Các Bộ, cơ quan, địa phương bố trí phân công trực trong những ngày nghỉ Lễ, thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh; kịp thời báo cáo những vấn đề nổi cộm, phức tạp thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

2. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao; Thông tấn xã Việt Nam; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 47 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP; báo cáo nhanh tình hình từng ngày trong dịp nghỉ Lễ (từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2020), gửi hỏa tốc đến Văn phòng Chính phủ trước 14 giờ 00 hàng ngày (hoặc qua số fax: 080.44130, 080.43405 hoặc qua e-mail: vutonghop@chinhphu.vn).

Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
Các Vụ, Cục, đơn vị;
- Lưu: Văn thư, TH (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng