Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2748/VPCP-TH
V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 01/5

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức trực, báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021 như sau:

1. Về việc trực trong dịp nghỉ Lễ: Các Bộ, cơ quan, địa phương phân công công chức, viên chức, người lao động trực nắm tình hình giải quyết công việc, đặc biệt là quan tâm giải quyết công việc quan trọng, cấp bách, phát sinh.

2. Chế độ báo cáo trong dịp nghỉ Lễ:

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao; Thông tấn xã Việt Nam; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia báo cáo nhanh tình hình từng ngày trong dịp nghỉ Lễ (từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 03 tháng 5), gửi hỏa tốc đến Văn phòng Chính phủ trước 14 giờ 00 hàng ngày.

Nội dung báo cáo tập trung vào các vấn đề: Tình hình biên giới vùng trời, vùng biển; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; thông tin đối ngoại, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác phòng chống cháy, nổ và các vấn đề đáng chú ý khác.

- Các Bộ, cơ quan, địa phương khác kịp thời báo cáo về những vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý (nếu có) gửi Văn phòng Chính phủ trước 14 giờ ngày 03 tháng 5 năm 2021.

3. Phương thức gửi báo cáo: Báo cáo gửi qua trục liên thông văn bản quốc gia hoặc qua e-mail: vutonghop@chinhphu.vn).

Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị;
- Lưu: VT, TH (02b).Q

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn