Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2939/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH TMDV XNK Vạn An
(Đ/c: 66 Đường 11A, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 6561/VPCP-ĐMDN ngày 12/7/2018 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH TMDV XNK Vạn An. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng hạt đậu nành, căn cứ quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 13/9/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4151/TCT-CS gửi Công ty cổ phần sản xuất XNK Đông Á (bản chụp công văn đính kèm).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH TMDV XNK Vạn An được biết và liên hệ với Cơ quan Thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để b/c);
- P. TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế TP. HCM;
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TM. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân