Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2917/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn về chi phí quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp đường 565 tỉnh Quảng Bình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2312/SGTVT-CNGT ngày 24/10/2016 của Sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình đề nghị hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp Đường 565 (Đường 16 cũ), tỉnh Quảng Bình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng, khi lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình thì chi phí quản lý dự án xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt; chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng trước thuế trong dự toán gói thầu xây dựng được duyệt. Trường hợp các dự án triển khai tại các vùng biên giới, hải đảo, các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định thì chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng ở trên được điều chỉnh với hệ số như hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009.

Đối với gói thầu tư vấn giám sát đang triển khai, trường hợp cấp quyết định đầu tư quyết định điều chỉnh phạm vi các gói thầu xây dựng thuộc phạm vi giám sát thì việc điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn giám sát thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2917/BXD-KTXD năm 2016 hướng dẫn về chi phí quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp đường 565 tỉnh Quảng Bình do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 2917/BXD-KTXD
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 23/12/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Bùi Phạm Khánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/12/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản