Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 291/VPCP-KTTH
V/v NĐ thay thế NĐ 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Lao động - Thương bình và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 108/TTr-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2011, ý kiến của Ngân hàng Chính sách xã hội tại văn bản số 3145/BC-NHCS ngày 23 tháng 12 năm 2011 về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Tiếp tục thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định của Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng Nhà nước (kể cả các tổ chức tín dụng Nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa và Nhà nước giữ cổ phần chi phối) tiếp tục duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội bằng 2% số dư nguồn vốn huy động theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 của Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Sớm nghiên cứu ban hành quy định về việc các tổ chức tín dụng tham gia các chương trình tín dụng chính sách, an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7396/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

3. Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh lãi suất của một số chương trình tín dụng ưu đãi cho phù hợp với thời kỳ hiện nay và khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển của Ngân hàng Chính sách xã hội.

4. Căn cứ Chiến lược phát triển của Ngân hàng Chính sách xã hội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: TH, PL, ĐP, TKBT,
 KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KTTH (3) M.Cường 33

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng