Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2902/VPCP-CN
V/v tháo gỡ một số vướng mắc để triển khai các quy hoạch trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2397/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019) về việc tháo gỡ một số vướng mắc để triển khai các quy hoạch trong lĩnh vực giao thông vận tải (bản sao văn bản gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các khó khăn, vướng mắc của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên, hướng dẫn công tác lập quy hoạch ngành quốc gia, lập quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành và điều chỉnh quy hoạch; tổng hợp các ý kiến liên quan đến việc thực hiện các quy định của Luật Quy hoạch, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục