Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2900/TXNK-TGHQ
V/v phí bản quyền

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic Việt Nam.
(Đ/c: Khu công nghiệp Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2018.05.15/01-CV/SCS_HN của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty) về khoản phí bản quyền nhãn hiệu, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì phí bản quyền được cộng vào trị giá tính thuế hàng nhập khẩu nếu thỏa mãn đủ 3 điều kiện: “liên quan đến hàng hóa nhập khẩu”, “như một điều kiện mua bán” và “chưa được tính trong giá thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán”. Theo đó:

- Về điều kiện “liên quan đến hàng hóa nhập khẩu”:

Căn cứ quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC, đề nghị Công ty căn cứ vào quy trình sản xuất để xác định phí bản quyền phải trả để được sử dụng nhãn hiệu hàng hóa có hay không liên quan đến hàng hóa nhập khẩu.

- Về điều kiện “như một điều kiện mua bán”:

Đề nghị Công ty đối chiếu quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC để xác định khoản phí bản quyền có đáp ứng hay không đáp ứng điều kiện “như một điều kiện mua bán”.

Cục Thuế xuất nhập khẩu đề nghị Công ty đối chiếu hồ sơ vụ việc cụ thể và quy định nêu trên để khai báo, xác định trị giá hải quan đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Panasonic Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (5b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn