Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/TCHQ-TXNK
V/v xác định mã mặt hàng nhôm lá mỏng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty CP Sữa Việt Nam
(10 Tân Trào, P. Tân Phú, Q7, Tp.HCM)

 

Trả lời công văn số 2977/CV-CTS.XNK ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam về việc áp mã số đối với mặt hàng Màng nhôm làm nắp hộp sữa chua, về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính; Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010; Tham khảo Chú giải HS 2007, Chú giải 1(d) Chương 76, nội dung nhóm 49.11 và nhóm 76.07; Công văn số 4951/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn phân loại mặt hàng nắp hộp sữa chua bằng nhôm lá mỏng;

Tham khảo Thông báo kết quả giám định số 529/PTPLHCM-NV ngày 25/3/2011 của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh tại Tp.HCM và Chứng thư giám định số 3621/N3.9/TĐ ngày 23/9/1999 của Trung tâm 3, thì:

Mặt hàng màng nhôm, đã in màu, in chữ Proby và mặt hàng màng nhôm ở dạng cuộn, đã in hình, in chữ mang nhãn hiệu Sữa chua Vinamilk dùng làm nắp hộp sữa chua thuộc nhóm 76.07 mã số 7607.20.90.10 (Nhôm lá mỏng (đã hoặc chưa in hoặc bồi trên giấy, bìa, plasic hoặc vật liệu bồi tương tự) có chiều dầy (trừ phần bồi) không quá 0.2mm - Đã in màu).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP sữa Việt Nam, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Cục ĐTCBL (để phối hợp);
- Cục KTSTQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường