Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2878/VPCP-DMDN
V/v dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều Luật doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn số: 1755/BKHĐT-PTDN ngày 30 tháng 3 năm 2021; 1133/BKHĐT-PTDN ngày 04 tháng 3 năm 2021; 8874/BKHĐT-PTDN ngày 31 tháng 12 năm 2020 về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính:

1. Nghiên cứu, xác định đối tượng, nguồn vốn của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã được chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước để đề xuất, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách có liên quan, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và phản ánh đúng bản chất nguồn vốn, tài sản của các doanh nghiệp này, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Nghiên cứu cơ chế đặc thù về bổ sung nguồn vốn, trích lập và sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển của các doanh nghiệp an ninh, quốc phòng, phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng của quốc gia trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp để đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, PL, TH.
- Lưu: VT, ĐMDN (2).Linh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn