Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2857/BTC-QLG
V/v xây dựng, ban hành khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Lạng Sơn

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đấu giá tài sản (có hiệu lực thi hành kể từ 01/7/2017): trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 thì thù lao dịch vụ đấu giá được xác định theo cơ chế giá dịch vụ theo khung do Bộ Tài chính quy định;

Để kịp thời có văn bản hướng dẫn về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản áp dụng kể từ ngày 01/07/2017; Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư hướng dẫn khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản kèm theo.

Đề nghị Quý đơn vị đóng góp ý kiến, gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) trước ngày 20 tháng 3 năm 2017 để kịp thời tổng hợp ban hành. Đồng thời, gửi file mềm về địa chỉ email: doanthikimdung@mof.gov.vn.

Mọi liên hệ xin vui lòng gọi số: 04. 22202828, số máy lẻ 4158 (Thùy Linh) hoặc 4198 (Kim Dung).

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Chính phủ (để đăng dự thảo);
- Lưu VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2857/BTC-QLG năm 2017 xây dựng, ban hành khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 2857/BTC-QLG
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 03/03/2017
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/03/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản