Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 2855 /BKHCN-TCCB
V/v : Hỗ trợ các tổ chức KH&CN ở địa phương chuyển đổi theo quy định của Nghị định 115/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gởi : Ủy ban Nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được một số công văn của các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) ở địa phương đề cập đến những khó khăn khi thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định 115).

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh quá trình triển khai Nghị định 115, coi đây là một trong những trọng tâm của hoạt động KH&CN những năm tới, đồng thời xuất phát từ tính chất đặc thù trong hoạt động KH&CN ở địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Ủy ban Nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các tổ chức KH&CN trên địa bàn thực hiện một số công việc trọng tâm như sau :

1. Hiện nay đội ngũ cán bộ KH&CN ở địa phương còn rất ít về số lượng, chưa đáp ứng về chất lượng, cơ sở vật chất của các tổ chức KH&CN còn nghèo nàn, kinh phí đầu tư trong một số năm qua chưa đáng kể, nhất là các đơn vị mới được thành lập. Vì vậy Chính phủ đã quy định tại Nghị định 115 cho phép các tổ chức KH&CN sau khi chuyển đổi (kể cả tổ chức tự trang trải kinh phí) vẫn tiếp tục được ngân sách hỗ trợ đầu tư phát triển, giao các nhiệm vụ KH&CN, triển khai các dự án hợp tác quốc tế. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương khi xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm cần phân bổ đủ và sử dụng đúng Mục đích kinh phí sự nghiệp KH&CN, đặc biệt quan tâm chỉ đạo xây dựng và phê duyệt các Dự án đầu tư xây dựng cơ bản và đào tạo nguồn nhân lực KH&CN, tăng cường tiềm lực cho các tổ chức KH&CN của địa phương.

2. Các Trung tâm thông tin KH&CN, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHKT thuộc Sở KH&CN là các đơn vị sự nghiệp chủ yếu làm nhiệm vụ triển khai các dịch vụ công ích ở địa phương, tuy tiềm lực còn rất hạn chế nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền phổ biến khoa học kỹ thuật cho nông nghiệp, nông thôn và là đầu mối KH&CN của các tổ chức sự nghiệp khác ở địa phương (như các trung tâm khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, các ban KHKT cấp xã, hợp tác xã…). Vì vậy, đề nghị UBND các địa phương áp dụng hướng dẫn của Quyết định số 08/2007/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với tổ chức KH&CN thực hiện dịch vụ công ích ở địa phương, để quyết định các đơn vị nói trên tiếp tục được ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên lâu dài (như tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược chính sách phục vụ quản lý nhà nước theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 115).

3. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương giao Sở KH&CN chủ trì hướng dẫn các tổ chức KH&CN hoạt động phục vụ dịch vụ công ích ở địa phương xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động để ngân sách tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên, và các tổ chức KH&CN có nguồn thu sự nghiệp và sản xuất kinh doanh xây dựng Đề án chuyển đổi thành tổ chức tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên, hết sức thận trọng khi quyết định việc sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị đã được thành lập để làm nhiệm vụ ứng dụng KH&CN mang tính chất công ích ở địa phương. Căn cứ đặc thù của hoạt động KH&CN ở các địa phương và đề xuất của một số Sở KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các bộ liên quan đề nghị Chính phủ cho phép các tổ chức KH&CN ở địa phương được kéo dài thời gian phê duyệt Đề án chuyển đổi đến 31/12/2007 và kéo dài thời gian chuẩn bị chuyển đổi đến 31/12/2011, bổ sung chính sách hỗ trợ để các tổ chức KH&CN ở địa phương chuyển đổi thuận lợi.

4. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương liên hệ chặt chẽ với Ban chỉ đạo Liên bộ thực hiện Nghị định 115 (bộ phận thường trực: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 04.9438462, fax: 04. 9439733, e-mail: minhhuyen@most.gov.vn) để có sự hỗ trợ cần thiết và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Nhân dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và sự hỗ trợ quý báu của Ủy ban Nhân dân các địa phương đối với các tổ chức KH&CN và cán bộ hoạt động KH&CN trên địa bàn, một trong những yếu tố đảm bảo sự thành công của Nghị định 115, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xin gửi Quý Ủy ban lời chào trân trọng.

 


Nơi nhận:  
- Như trên;
- Các Sở KH&CN;
- VPCP, Bộ NV, Bộ TC (để phối hợp);
- Ban Công tác địa phương (BKH&CN);
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng