Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2844/VPCP-KSTT
V/v đề xuất xây dựng Chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Báo cáo số 26/BC-BTTTT ngày 28 tháng 4 năm 2021 về tình hình phát triển và đề xuất xây dựng Chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số. Hoàn thành trong tháng 8 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị;
- Lưu: VT, KSTT(2b).VTA.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn