Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/TTg-CN
V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị Dự án đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tại Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2017 về việc xin chủ trương áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với gói thầu thiết bị thuộc Dự án đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 378/BKHĐT-QLĐT ngày 19 tháng 01 năm 2018), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị Dự án đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo tại văn bản thẩm định nêu trên.

2. UBND tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm triển khai lựa chọn nhà thầu theo đúng phương án đề xuất tại Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2017, văn bản giải trình số 5202/UBND-KTTH ngày 27 tháng 12 năm 2017 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại mục 2 Phần III văn bản thẩm định nêu trên; đồng thời quá trình lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, YT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, PL, QHĐP, QHQT;
- Lưu: VT, CN (2). Vượng

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng