Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2791/VPCP-CN
V/v thông tin báo Bnews phản ánh liên quan cơ chế hỗ trợ đối với phát điện sử dụng chất thải rắn

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Báo điện tử Bnews ngày 03 tháng 4 năm 2020 có phản ánh: Theo các chuyên gia, cần có cơ chế để thu hút và thúc đẩy hơn nữa đầu tư điện rác; giá mua điện đối với phát điện đốt chất thải rắn trực tiếp và đốt khí thu hồi từ bãi chôn lấp chất thải đảm bảo cho doanh nghiệp có lãi nhưng giá mua điện với khí hóa phát điện, đốt phát điện, lên men tạo khí biogas phát điện v.v... chưa được quy định rõ ràng.

Về thông tin Báo điện tử Bnews phản ảnh nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định để thúc đẩy các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn phát triển.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TNMT;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Báo điện tử Bnews;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2).nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục