Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bến Tre;
- Công ty TNHH Imarket Việt Nam.
(Đ/c: Tầng 12 Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1898/CT-TTHT ngày 15/8/2017 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre và công văn số 2017/02/IMV ngày 07/7/2017 của Công ty TNHH Imarket Việt Nam về hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc phân bổ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ngày 06/9/2017, Bộ Tài chính đã có công văn số 11858/BTC-CST (bản photocopy kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre và Công ty TNHH Imarket Việt Nam nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 11858/BTC-CST nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre và Công ty TNHH Imarket Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC - BTC
- Vụ PC - TCT
- Website TCT;
- Lưu: CT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 277/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 277/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 17/01/2018
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Lưu Đức Huy
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 17/01/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản