Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2764/VPCP-NN
V/v xây dựng phương án duy trì Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh (MOVIMAR)

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 662/TTr-BNN-TCTS ngày 21 tháng 01 năm 2020 về xây dựng phương án duy trì Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh (MOVIMAR), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu các ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông để hoàn thiện phương án duy trì, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối với phương án xử lý tài sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính thực hiện việc xây dựng, trình phương án xử lý tài sản theo đúng các quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công (Điều 91, Điều 92) và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TT&TT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KGVX, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục