Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2764/BCA-V03
V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Táo Xanh

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Ngày 20/9/2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 9075/VPCP-ĐMDN đề nghị Bộ Công an nghiên cứu, xem xét, trả lời phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Táo Xanh (địa chỉ tại số 596 Hai Bà Trưng, phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) về quy định đối với việc chuyển đổi loại thị thực cho người lao động nước ngoài. Về vấn đề này, Bộ Công an có ý kiến như sau:

Người nước ngoài được doanh nghiệp bảo lãnh cấp thị thực (ký hiệu DN) vào làm việc tại doanh nghiệp nay đã được cấp Giấy phép lao động thì được xem xét, cấp thị thực, thẻ tạm trú phù hợp. Đề nghị Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Táo Xanh liên hệ Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Nam để làm thủ tục theo quy định.

Trên đây là kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Táo Xanh liên quan đến quy định hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an; xin trao đổi để Văn phòng Chính phủ biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VB1, VB2 (để báo cáo lãnh đạo Bộ);
- A08 (để biết);
- Lưu: VT, V03(P7).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁP CHẾ
VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP
Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh