Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2758/VPCP-KGVX
V/v Kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam.

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam (Tờ trình số 01/BC-BCĐĐASHTH ngày 07 tháng 4 năm 2021) về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định trong quản lý nhà nước về: Tần số vô tuyến điện; băng tần; viễn thông công ích.

2. Việc giải thể Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam: Thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ NV;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX (3) BH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp