Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2752/BYT-KCB
V/v tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện quy trình xử lý đồ vải y tế

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Giám đốc Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành.

Gần đây, trên các phương tiện truyền thông có thông tin về việc một số cơ sở cung cấp dịch vụ giặt là đồ vải cho các bệnh viện không bảo đảm tuân thủ quy trình xử lý, thiếu sự giám sát thường xuyên của các bệnh viện thuê dịch vụ dẫn đến khả năng ảnh hưởng đến chất lượng kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng chống dịch bệnh.

Nhằm bảo đảm thực hiện tốt hoạt động quản lý và xử lý đồ vải y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) đúng theo các quy định hiện hành, góp phần bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành chỉ đạo các cơ sở KBCB thuộc triển khai thực hiện:

1. Tổ chức thực hiện nghiêm hoạt động quản lý và xử lý đồ vải y tế tại cơ sở KBCB đúng quy định tại Điều 9 Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Trường hợp cơ sở KBCB ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giặt là với đơn vị bên ngoài phải lựa chọn đơn vị có đủ tư cách pháp nhân và thường xuyên giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy định, quy trình kỹ thuật, chịu trách nhiệm về chất lượng đồ vải được cung cấp theo đúng quy định tại Điểm h, Khoản 3, Điều 25 của Thông tư số 16/2018/TT-BYT.

3. Xem xét chấm dứt hợp đồng xử lý đồ vải y tế với các đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài nếu không bảo đảm các yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn.

Nhận được văn bản này, đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ đạo các cơ sở KBCB trực thuộc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám bệnh, chữa bệnh) trước ngày 20/4/2021 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, ĐD&KSNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn