Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2749/BYT-KHTC
V/v giám định sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
- Viện Giám định y khoa

 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17/10/2011 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong thời gian qua, các địa phương, đơn vị đã tổ chức khám tuyển sức khỏe cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo đảm chất lượng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội theo hướng chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, một số địa phương còn có vướng mắc trong giám định sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định tại Điều 8, Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP. Để thống nhất thực hiện, Bộ Y tế hướng dẫn các đơn vị tổ chức giám định sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

1. Về tổ chức hồ sơ:

(1) Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện có công văn đề nghị gửi Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, trong đó ghi rõ tình trạng bệnh tật, mục đích, yêu cầu giám định;

(2) Hồ sơ sức khỏe công dân làm nghĩa vụ quân sự, bao gồm cả giấy ra viện, hồ sơ bệnh án (bản sao, có xác nhận) của bệnh viện từ cấp huyện trở lên và giấy tờ điều trị liên quan đến bệnh tật (nếu có);

(3) Người được giám định phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp pháp, hợp lệ khi giám định sức khỏe tại Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

2. Nội dung giám định:

Giám định tình trạng bệnh tật theo yêu cầu được ghi trong công văn đề nghị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện.

3. Quy trình giám định thực hiện theo quy định hiện hành như đối với các đối tượng giám định y khoa khác đang áp dụng tại Việt Nam. Kết luận giám định phải xác định rõ ràng tình trạng bệnh tật theo yêu cầu của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và phân loại theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17/10/2011 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng.

4. Thành phần Hội đồng: Ngoài thành phần như quy định hiện hành, Hội đồng giám định y khoa mời thêm đại diện Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và đại diện Hội đồng khám phúc tra sức khỏe đơn vị, khi đó người đại diện được coi là thành viên chính thức Hội đồng.

5. Biên bản giám định y khoa: Sử dụng mẫu biên bản giám định y khoa hiện hành và áp dụng đối với người giám định khả năng lao động do bệnh tật nghỉ hưu, giám định theo yêu cầu.

6. Hồ sơ Giám định y khoa và gửi biên bản giám định y khoa thực hiện theo quy định hiện hành của ngành giám định y khoa.

7. Phí giám định y khoa: Theo quy định hiện hành của pháp luật về phí giám định y khoa.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị của địa phương, đơn vị gửi công văn về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính) và Bộ Quốc phòng (Cục Quân y) để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9;
- BTL Thủ đô Hà Nội, BTL TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế - BQP;
- Cục Quân y - BQP;
- Cục QL KCB- BYT;
- Vụ pháp chế - BYT;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến