Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2731/TCHQ-TXNK
V/v Xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Brenntag Việt Nam.
(Đ/c: 202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số số BRT/XNK/2020/054 của Công ty TNHH Brenntag Việt Nam đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại là “AVICEL PLUS AR 5268- M”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 24/03/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo số 1928/TB-TCHQ đối với tên mặt hàng khai báo là “Chất ổn định - AVICEL PLUS BV 2514, theo đó có kết quả phân tích là “Hỗn hợp các chất hóa học dùng trong thực phẩm thành phần gồm có Microcrystalline cellulose, sodium carboxymethyl cellulose, carrageenan, CaCl2...”, mã số 3824.99.70. Do vậy, đề nghị căn cứ vào thành phần hỗn hợp các chất hóa học theo tài liệu kỹ thuật của mặt hàng và đối chiếu với Thông báo phân loại số 1928/TB-TCHQ trên để khai báo cho mặt hàng nhập khẩu của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Brenntag Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương