Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2694/TCMT-QLCT
V/v quản lý mặt hàng “kiềm thải”

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp Công văn số 5279/TCHQ-GSQL ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Tổng cục Hải quan về việc chính sách quản lý mặt hàng “kiềm thải”, Tổng cục Môi trường có ý kiến như sau:

1. Luật Bảo vệ môi trường 2014 đã quy định cấm nhập khẩu chất thải dưới mọi hình thức. Trường hợp mặt hàng có mã HS 3804 00 90 - “loại khác” (thuộc nhóm 38.04 “Dung dịch kiểm thải ra trong quá trình sản xuất bột giấy từ gỗ, đã hoặc chưa cô đặc, khử đường hoặc xử lý hóa học, kể cả lignin sulphonates, nhưng trừ dầu tall thuộc nhóm 38.03”) chưa qua xử lý, chưa được kiểm nghiệm, kiểm soát chất lượng như hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, mặt hàng này là chất thải và không được phép nhập khẩu khẩu vào Việt Nam.

2. Trường hợp mặt hàng có mã HS 3804.00.90 đã được xử lý để thu được dung dịch sodium lignosulphonate và được kiểm nghiệm, kiểm soát chất lượng hàng hóa, dán nhãn sản phẩm (nếu có), mặt hàng này là hàng hóa, nguyên liệu sản xuất. Đề nghị quý Tổng cục hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định và đảm bảo các quy định về quản lý hóa chất, nguyên liệu sản xuất của Bộ Công Thương.

Tổng cục Môi trường kính gửi quý Tổng cục để xem xét, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo);
- Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Tài (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLCT, HHa (06).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thượng Hiền