Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC HÓA CHẤT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 266/CHC-TTHC
V/v thủ tục nhập khẩu Phenytoin

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan

Tại Công văn số 586/GSQL-GQ1 ngày 21 tháng 5 năm 2014, Cục Giám sát quản lý Hải quan đề nghị không tiến hành khai báo hóa chất đối với các hóa chất đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ cho phép nhập khẩu bằng văn bản. Về việc này, Cục Hóa chất có ý kiến như sau:

Theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, mặt hàng Phenytoin thuộc Phụ lục V, Danh mục hóa chất phải khai báo với Bộ Công Thương khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Việc sửa đổi Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ. Cục Hóa chất tiếp thu ý kiến của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về những điểm chưa hợp lý, báo cáo Lãnh đạo Bộ khi Nghị định số 26/2011/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung.

Trên đây là ý kiến của Cục Hóa chất trả lời Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc hướng dẫn nhập khẩu mặt hàng Phenytoin./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (e-copy);
- Lưu: VT, TTHC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Hoàng Ngọc