Hệ thống pháp luật

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265/BTP-KHTC
V/v hướng dẫn thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê điện tử theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê theo tinh thần của Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và các văn bản khác có liên quan, hiện tại Bộ Tư pháp đang khẩn trương triển khai xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê Ngành Tư pháp (Quyết định số 298/QĐ-BTP ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), trong đó có nhiệm vụ xây dựng phần mềm báo cáo thống kê Ngành Tư pháp theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP. Do đây là một Đề án lớn, có phạm vi triển khai rất rộng từ trung ương đến địa phương nên đòi hỏi phải có lộ trình thực hiện (việc triển khai áp dụng đến cấp xã có đủ điều kiện cần thiết về hạ tầng và nhân lực, dự kiến là vào năm 2018). Vì vậy, trong thời gian chờ đợi phần mềm thống kê theo Đề án được xây dựng xong và đưa vào vận hành thống nhất trên toàn quốc, Bộ Tư pháp đã xây dựng hệ thống biểu mẫu thống kê điện tử theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP trên phần mềm excel, trong đó các biểu mẫu được xác lập công thức tự động tính tổng cho tất cả các ô cần tính toán theo yêu cầu của biểu, đồng thời những vùng chứa công thức được xử lý bằng lệnh khóa, bảo vệ công thức, loại trừ khả năng sai lệch giữa số tổng và số chi tiết.

Việc xây dựng hệ thống biểu mẫu thống kê điện tử nhằm mục đích hỗ trợ các cơ quan, tổ chức trong việc lập báo cáo thống kê về công tác tư pháp theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP được nhanh chóng, kịp thời hơn; giúp nâng cao tính chuẩn xác của số liệu báo cáo và thống nhất trong kê khai biểu mẫu; giúp cho việc tổng hợp và phân tích số liệu dễ dàng hơn, giảm tải công việc cho cán bộ trực tiếp làm công tác thống kê về công tác tư pháp và tạo điều kiện xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử có cấu trúc khi phần mềm thống kê Ngành Tư pháp đi vào hoạt động.

Toàn bộ Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê điện tử và Tài liệu hướng dẫn chi tiết áp dụng hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê điện tử theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn, mục hướng dẫn nghiệp vụ, lĩnh vực thống kê).

Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi thẩm quyền được giao tổ chức phổ biến và khuyến khích những đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện (về cán bộ có khả năng ứng dụng phần mềm excel) triển khai thực hiện hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê điện tử theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP nêu trên bắt đầu từ 15/02/2015.

Cần lưu ý là việc hướng dẫn áp dụng hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê điện tử là giải pháp hỗ trợ về công nghệ thông tin của Bộ Tư pháp đối với các cơ quan, tổ chức trong quá trình tổng hợp số liệu báo cáo thống kê theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP, nhưng hệ thống biểu mẫu này không thay thế những hình thức báo cáo thống kê chính thức được quy định tại Điều 5 Thông tư số 20/2013/TT-BTP (báo cáo bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo hoặc báo cáo bằng văn bản điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số theo quy định của pháp luật). Trường hợp cơ quan, tổ chức chưa đủ điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo thống kê thì không bắt buộc phải áp dụng hệ thống biểu mẫu điện tử nói trên trong quá trình tổng hợp số liệu thống kê theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP.

Trên đây là một số điểm về hướng dẫn thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê điện tử theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị gửi email đến hộp thư thongketuphap@moj.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp, số điện thoại: 04.62739546.

Xin cám ơn sự quan tâm phối hợp của Quý đơn vị.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Cục CNTT (đưa lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Đình Tạp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 265/BTP-KHTC năm 2015 hướng dẫn thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê điện tử theo Thông tư 20/2013/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành

  • Số hiệu: 265/BTP-KHTC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 26/01/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
  • Người ký: Nguyễn Đình Tạp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/01/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản