Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2598/TCHQ-TXNK
V/v theo dõi trừ lùi hàng hóa NK thuộc danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Cần Thơ;
- Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.
(Địa chỉ: 58 Trường Sơn, Phường 2, Q.Tân Bình, TP.HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 240/HQCT-NV ngày 17/02/2014 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ và công văn số 474/TCTHKVN ngày 21/02/2014 của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam trình bày vướng mắc thực hiện trừ lùi hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa miễn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm b khoản 2 Điều 103 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục miễn thuế đối với trường hợp phải đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế như sau: “Ngoài thủ tục hải quan theo hướng dẫn như điểm a.1 khoản 2 Điều này; cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế, đối chiếu với các quy định hiện hành để cập nhật số lượng, trị giá theo dõi trừ lùi hàng hóa đã nhập khẩu miễn thuế vào bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người nộp thuế và ký xác nhận theo quy định, lưu 01 bản sao Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và phiếu trừ lùi đã ghi rõ tên hàng số lượng, trị giá hàng hóa đã miễn thuế, thuế nhập khẩu cùng hồ sơ nhập khẩu”.

Điểm b khoản 2 Điều 102 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục miễn thuế đối với trường hợp hợp phải đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế như sau: “Ngoài thủ tục hải quan theo hướng dẫn như điểm a.1 khoản 2 Điều này; cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế, đối chiếu với các quy định hiện hành để cập nhật số lượng, theo dõi trừ lùi hàng hóa đã nhập khẩu miễn thuế vào bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người nộp thuế và ký xác nhận theo quy định, lưu 01 bản chụp Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và phiếu trừ lùi đã ghi rõ tên hàng số lượng, hàng hóa đã miễn thuế thuế nhập khẩu cùng hồ sơ nhập khẩu”.

Đối chiếu các quy định trên thì việc trừ lùi hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế hay Danh mục bổ sung hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phải được thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đăng ký danh mục.

Do đó, trường hợp Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, Danh mục bổ sung hàng hóa nhập khẩu miễn thuế được cấp tại thời điểm Thông tư 194/2010/TT-BTC có hiệu lực thì phải thực hiện trừ lùi cả về số lượng và trị giá hàng hóa Trường hợp Danh mục hay Danh mục bổ sung được cấp tại thời điểm Thông tư 128/2013/TT-BTC có hiệu lực thì phải thực hiện trừ lùi về số lượng theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Cần Thơ, Cục Hải quan TP. Hà Nội và Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2598/TCHQ-TXNK năm 2014 theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 2598/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 13/03/2014
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Vũ Hồng Vân
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/03/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản