Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2568/GSQL-GQ5
V/v tiếp tục triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường bộ tham gia cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8135/BGTVT-TTCNTT ngày 25/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp tục triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường bộ tham gia cơ chế một cửa quốc gia, Cục Giám sát quản lý về hải quan gửi kèm bản pho to công văn số 8135/BGTVT-TTCNTT nêu trên để các đơn vị biết phối hợp thông báo cho các doanh nghiệp vận tải đường bộ quốc tế tại địa phương. Khi có văn bản triển khai chính thức từ Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo chi tiết tới Cục hải quan các tỉnh, thành phố.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ5 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn