Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2560/TCT-CS
V/v: hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC .

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số Cục thuế nêu một số vướng mắc trong nội dung hướng dẫn của công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc xử phạt vi phạm theo quy định tại Điểm 2 và Điểm 3 công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại Điểm 2 và Điểm 3, trường hợp tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn thì bị phạt ở mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; trường hợp trong năm 2011 người bán lập hóa đơn giao cho khách hàng trong thời hạn 10 ngày trước khi gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế thì người bán bị xử phạt ở mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Trường hợp trước khi ban hành công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính, cơ quan thuế đã xử lý các trường hợp vi phạm ở mức cao hơn mức xử phạt tối thiểu của khung hình phạt quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP thì:

- Đối với trường hợp trước ngày ban hành công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính, cơ quan thuế chưa ban hành Quyết định xử phạt đối với tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có hành vi vi phạm quy định tại Điểm 2 và Điểm 3 công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính thì Cục thuế thực hiện xử lý theo hướng dẫn tại công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính.

- Đối với trường hợp trước ngày ban hành công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính, cơ quan thuế đã ban hành Quyết định xử phạt đối với tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có hành vi vi phạm quy định tại Điểm 2 và Điểm 3 công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính và tổ chức, cá nhân đề nghị xử lý lại thì Cục thuế xem xét xử lý theo hướng dẫn tại công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

2. Về việc sử dụng hóa đơn trước khi Thông báo phát hành hóa đơn

Tại Điểm 3 công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt đối với trường hợp trong năm 2011 người bán lập hóa đơn giao cho khách hàng trong thời hạn 10 ngày trước khi gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế.

Trường hợp trong năm 2011 người bán lập hóa đơn giao cho khách hàng quá thời hạn 10 ngày trước khi gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế thì đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thể từng trường hợp phát sinh để xử lý, nếu hóa đơn có gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh (có việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ), có chứng từ thanh toán và người bán đã kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu ra tại các tờ khai thuế giá trị gia tăng thì người bán bị xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP. Người mua là cơ quan kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được căn cứ hóa đơn của người bán lập giao cho để kê khai khấu trừ thuế GTGT và hạch toán chi phí vì người bán đã kê khai nộp thuế.

3. Về việc không hủy hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành được mua đã hết hạn sử dụng

Tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định khung tiền phạt đối với hành vi không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng.

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp không hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế đã hết hạn sử dụng theo quy định, cũng không sử dụng hóa đơn này để lập và giao cho khách hàng, khi cơ quan thuế phát hiện thì xem xét xử phạt theo khung tiền phạt quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP theo nguyên tắc xử lý vi phạm quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để các Cục Thuế biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Cục Thuế phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, TVQT, CNTT-TCT;
- Trang Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn