Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2558/TCT-CS
V/v hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC .

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 124/CT-HCQT ngày 19/01/2012 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng nêu vướng mắc trong quá trình thực hiện công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc sử dụng hóa đơn đã mua của cơ quan thuế

Theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì trong năm 2011, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn vẫn được mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Theo hướng dẫn tại Điểm 4 công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính, đối với số hóa đơn đã mua của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2012, nếu từ ngày 01/01/2012 doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng thì được tiếp tục sử dụng và phải báo cáo tình hình sử dụng tại Báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2011 theo đúng quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC .

Căn cứ quy định trên:

- Đối với hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành tổ chức, cá nhân đã mua của cơ quan thuế từ ngày 31/12/2010 trở về trước đã hết giá trị sử dụng từ ngày 01/04/2011.

- Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 5 và Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 153/2010/TT-BTC được tiếp tục sử dụng số hóa đơn còn tồn (hóa đơn do Cục Thuế phát hành theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC) đã mua của cơ quan thuế trong năm 2011 và phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn năm 2011 theo mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC và Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV năm 2011, số lượng hóa đơn tồn cuối quý IV (doanh nghiệp không đưa vào số lượng hóa đơn hủy trong kỳ) được coi là số lượng hóa đơn doanh nghiệp đăng ký tiếp tục sử dụng. Doanh nghiệp không được sử dụng đồng thời hóa đơn mua của cơ quan thuế và hóa đơn tự in, đặt in của doanh nghiệp.

2. Về việc người mua không lấy hóa đơn

Theo hướng dẫn tại Điểm 2.b, Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính thì trường hợp người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp người bán lập hóa đơn nhưng người mua không lấy hóa đơn, liên 2 giao cho người mua được lưu tại quyển thì trên hóa đơn phải ghi rõ người mua không lấy hóa đơn theo hướng dẫn tại Điểm 2.b, Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Người bán không bị xử phạt vi phạm về hóa đơn.

3. Về việc người bán làm mất liên 2 hóa đơn bản gốc

Theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính thì người mua được sử dụng hóa đơn bản sao liên 1 kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán không được lập lại hóa đơn mới thay cho hóa đơn đã mất liên 2.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân