Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2557/VPCP-HC
V/v giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng CP Lê Văn Thành.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Ngày 08 tháng 4 năm 2021, Quốc hội đã phê chuẩn về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Văn phòng Chính phủ xin trân trọng giới thiệu chữ ký của đồng chí Lê Văn Thành:

Chữ ký của đồng chí

Lê Văn Thành

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký Thủ tướng và các Phó TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, HC(2).hth.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn