Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2555/VPCP-HC
V/v giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng T
ng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân t
i cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Ngày 05 tháng 4 năm 2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Văn phòng Chính phủ xin trân trọng giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính:

Chữ ký của đồng chí

Phạm Minh Chính

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký Thủ tướng và các Phó TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, HC(2).hth.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn