Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2544/BTC-TCT
V/v hướng dẫn nộp NSNN đối với cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại theo quy định của Thông tư số 187/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 5/12/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 187/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013-2014.

Nhiệm vụ thu NSNN từ lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và từ cổ tức được chia của các công ty cổ phần có vốn nhà nước theo quy định tại Thông tư số 187/2013/TT-BTC nêu trên không giao cho các địa phương. Để đảm bảo nguồn thu được tập trung, thuận tiện trong tổng hợp số liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, quản lý thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước số cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước và lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước như sau:

1. Nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước mở tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước":

a) Khoản lợi nhuận còn lại được điều tiết 100% cho ngân sách trung ương theo quy định tại Điểm a khoản 3 Điều 2 Thông tư số 187/2013/TT-BTC;

b) Số cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đã nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đặt tại SCIC theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 187/2013/TT-BTC;

c) Lợi nhuận còn lại đã nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Địa chỉ nộp ngân sách nhà nước các khoản trên như sau:

- Chuyển cho Kho bạc Nhà nước: Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

- Ghi thu ngân sách nhà nước: tài khoản 7111 mở tại Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước.

2. Nộp vào tài khoản thu NSNN mở tại KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

a) Khoản lợi nhuận còn lại được điều tiết 100% cho ngân sách địa phương theo quy định tại Điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư số 187/2013/TT-BTC;

b) Lợi nhuận còn lại đã nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập và quản lý.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Kho bạc Nhà nước; Vụ NSNN
- Tổng cục Thuế;
- SCIC;
- Lưu: VT, TCT (VT,DNL).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2544/BTC-TCT năm 2014 hướng dẫn nộp Ngân sách nhà nước đối với cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại theo quy định của Thông tư 187/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 2544/BTC-TCT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 28/02/2014
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/02/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản