Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2496/HQHCM-GSQL
V/v kiểm tra chất lượng mặt hàng Máy nén lạnh kèm bình không chứa khí

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Mayekawa Việt Nam.
(Địa chỉ: Cao ốc Tuổi Trẻ, số 60A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM).

Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh nhận được công văn số 07/MAYEKAWA-VN ngày 20/8/2020 của Công ty TNHH MTV Mayekawa Việt Nam về việc kiểm tra chất lượng mặt hàng Máy nén lạnh kèm bình không chứa khí như đã nêu tại công văn. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Mặt hàng Bình, bồn, bể, xi téc có áp suất làm việc định mức trên 0,7 bar theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8366:2010 (trừ thiết bị đặc thù chuyên ngành công nghiệp) - thuộc Phụ lục Danh mục sản phẩm, hàng hóa Nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Trường hợp nhập khẩu là Máy nén lạnh trục vít (kèm bình không chứa khí), đề nghị Công ty liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý công ty được biết.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Phó Cục trưởng để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL. Hiền (03b).

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đặng Thái Thiện