Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2489/VPCP-CN
V/v đóng mới tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1418/BTNMT-KHTC ngày 29 tháng 3 năm 2021 về vic triển khai Dự án “Đầu tư tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đ án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” và các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Vụ KGVX, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02)
, VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục