Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24669/CT-TTHT
V/v hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Ba Đình

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 19984/CCT-TTHTr ngày 27/9/2019 của Chi cục Thuế quận Ba Đình vướng mắc về việc Công ty TNHH QG (Mã số thuế 0108609220) gửi Thông báo phát hành hóa đơn điện tử không đúng tiêu thức “tên của người đại diện theo pháp luật”. Sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc của Chi cục Thuế quận Ba Đình đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại công văn số 1357/TCT-CS ngày 31/3/2020. Cục Thuế TP Hà Nội sao gửi công văn 1357/TCT-CS ngày 31/3/2020 của Tổng cục Thuế để Chi cục Thuế quận Ba Đình nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Chi cục Thuế quận Ba Đình liên hệ Cục Thuế TP Hà Nội (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế) để được hướng dẫn kịp thời.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Chi cục Thuế quận Ba Đình được biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường