Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUTP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2443/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam
Địa chỉ: tầng 9, tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Trả lời công văn số 424/2015/FIN-OC ngày 30/12/2015 của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế TNCN, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

+ Tại điểm a khoản 3 quy định về nguyên tắc khai thuế:

"a.3) Khai quyết toán thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tin công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có s thuế phải nộp thêm hoặc có s thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

- Cá nhân có s thuế phải nộp nhỏ hơn s thuế đã tạm nộp mà không có yêu cu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

a.4) y quyền quyết toán thuế

a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân tr thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, k cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán đi với phn thu nhập này.

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

c.2.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

- Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân tr thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp h sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

- Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bt cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp h quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).”

+ Tại tiết b.2 điểm b khoản 3 quy định về hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty trong quá trình kiểm tra, rà soát có một số cá nhân đã làm tại Công ty từ năm 2011 đến năm 2014 và được xác minh không có khoản thu nhập tại Công ty CP xây dựng và nhân lực truyền thông Việt Nam thì:

Trường hợp các cá nhân nêu trên chỉ có duy nhất thu nhập từ tiền lương tiền công tại Công ty, đã ủy quyền cho Công ty quyết toán thay, có phát sinh số thuế có số thuế nộp thừa thì Công ty có trách nhiệm đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo theo hướng dẫn tại tiết a.4.1 điểm a khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp các cá nhân nêu trên có khoản thu nhập khác ngoài khoản thu nhập từ tiền lương tiền công tại Công ty, có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo thì thuộc diện tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn