Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN

TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2437/HQHCM-TTr
V/v phản ánh kiến nghị trên Hệ thống thông tin Chính phủ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hublink
Tầng 12, Tháp A1, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng tháng 8, P12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh nhận được thông tin phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH Hublink về vướng mắc việc công chức Hải quan có phiếu yêu cầu nghiệp vụ đối với thủ tục hải quan nhập khẩu thiết bị hiệu Cisco qua Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh.

Sau khi kiểm tra nội dung phản ánh, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Nhãn hiệu “CISCO” đã được Tổng cục Hải quan thông báo áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo hộ quyền SHTT tại Công văn số 1009/GSQL-GQ4 ngày 09/4/2018, gia hạn tại Công văn số 1537/GSQL-GQ4 ngày 07/4/2020 (hiệu lực đến ngày 09/4/2022) và đã được Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

- Trường hợp Công ty TNHH Hublink không có tên trong Danh sách người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng hóa, nếu có nghi ngờ thì công chức kiểm tra hồ sơ phải thực hiện nội dung kiểm tra theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 12 Thông tư 13/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020):

“c) Kiểm tra, đối chiếu thông tin về tên người xuất khẩu, tên người nhập khẩu, tên hàng, nhãn hiệu với các thông tin do Tổng cục Hải quan thông báo tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này và các thông tin do cơ quan hải quan thu thập để xác định hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả (nếu có).

Trường hợp người xuất khẩu, người nhập khẩu thuộc Danh sách những người có khả năng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện thông báo hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho chủ sở hữu quyền hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

Trường hợp người xuất khẩu, người nhập khẩu không thuộc Danh sách người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng hóa và Danh sách những người có khả năng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì cơ quan hải quan chỉ thông báo hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho chủ sở hữu quyền hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo quy định tại Điều 14 Thông tư này trên cơ sở kiểm tra hồ sơ hải quan và/hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty được rõ và trân trọng cám ơn thông tin phản ánh, kiến nghị của Quý Công ty.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Hữu Nghiệp - PCT (thay báo cáo);
- Chi cục HQ Chuyển phát nhanh (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTr (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA
Nguyễn Đức Khánh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2437/HQHCM-TTr năm 2020 về phản ánh kiến nghị trên Hệ thống thông tin Chính phủ do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  • Số hiệu: 2437/HQHCM-TTr
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 24/08/2020
  • Nơi ban hành: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
  • Người ký: Nguyễn Đức Khánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản