Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2434/TCHQ-TXNK
V/v triển khai bổ sung thỏa thuận hợp tác PHT NSNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp triển khai trong thu phí hạ tầng bằng phương thức điện tử trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Tổng cục Hải quan ký ngày 17/12/2019.

Tiếp theo công văn số 7915/TCHQ-TXNK ngày 23/12/2019 về việc dự thảo sửa đổi, bổ sung thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thỏa thuận hợp tác “Sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu Ngân sách nhà nước, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thu phí, lệ phí và các khoản thu khác của cơ quan quản lý bằng phương thức điện tử giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam” bổ sung, sửa đổi Thỏa thuận hợp tác ký ngày 23/10/2017.

- Tổng cục Hải quan thông báo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chính thức triển khai chương trình hợp tác trong thu phí hạ tầng bằng phương thức điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hải Phòng (để biết);
- Cục HQ Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng