Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 240/UBND-NC
V/v đề nghị đính chính tên thôn mới sau khi sáp nhập theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh

Bắc Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh về việc nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang,UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn có thôn, tổ dân phố sáp nhập triển khai công bố, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách, kiện toàn tổ chức đảng, đoàn thể ở thôn, tổ dân phố mới, sớm ổn định cộng đồng dân cư. Trong quá trình tổ chức thực hiện do một số huyện, xã sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản và thiết lập hồ sơ sáp nhập thôn dẫn đến tên của một số thôn được thành lập mới chưa đúng với tên gọi của thôn sau khi sáp nhập.

Để đảm bảo đúng với tên gọi của các thôn được thành lập mới, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh đính chính tên gọi của một số thôn thành lập mới, cụ thể như sau:

1. Huyện Yên Dũng: Đính chính tên 06 thôn, gồm:

1.1. Xã Hương Gián: Sáp nhập thôn Chanh với thôn Áng để thành lập mới thôn Áng Chanh, nay đính chính là để thành lập mới thôn Chanh Áng. Thôn Chanh Áng đạt loại III.

1.2. Xã Trí Yên:

- Sáp nhập thôn Vĩnh Long với thôn Sơn Hùng để thành lập mới thôn Sơn Long, nay đính chính là để thành lập mới thôn Long Sơn. Thôn Long Sơn đạt loại III.

- Sáp nhập thôn Thanh Long với thôn Quốc Khánh để thành lập mới thôn La Hạ, nay đính chính là để thành lập mới thôn Long Khánh. Thôn Long Khánh đạt loại II.

- Sáp nhập thôn Sơn Thịnh với thôn Minh Đức để thành lập mới thôn Minh Đức, nay đính chính là để thành lập mới thôn Đức Thịnh. Thôn Đức Thịnh đạt loại II.

- Sáp nhập thôn Hố Quýt với thôn Phượng Sơn để thành lập mới thôn Phượng Hoàng, nay đính chính là để thành lập mới thôn Sơn Thượng. Thôn Sơn Thượng đạt loại III.

- Sáp nhập thôn Bắc Thành với thôn Nam Thành để thành lập mới thôn La Thượng, nay đính chính là để thành lập mới thôn Nam Bắc Thành. Thôn Nam Bắc Thành đạt loại III.

2. Huyện Lục Nam: Đính chính tên 06 thôn, gồm:

2.1. Xã Bình Sơn:

- Sáp nhập thôn Đồng Hiệu với thôn Bãi Đá để thành lập mới thôn Đồng Đá, nay đính chính là để thành lập mới thôn Bãi Đá. Thôn Bãi Đá đạt loại II.

- Sáp nhập thôn Bãi Dạn với thôn Cống Thuận để thành lập mới thôn Bãi Thuận, nay đính chính là để thành lập mới thôn Bình Yên. Thôn Bình Yên đạt loại III.

- Sáp nhập thôn Cầu Bình với thôn Đồng Bản để thành lập mới thôn Đồng Bình, nay đính chính là để thành lập mới thôn Hòa Bình. Thôn Hòa Bình đạt loại III.

- Sáp nhập thôn Bình Giang với thôn Tân Bình để thành lập mới thôn Tân Giang, nay đính chính là để thành lập mới thôn Bình Giang. Thôn Bình Giang đạt loại III.

2.2. Xã Cương Sơn: Sáp nhập thôn An Đông với thôn An Thịnh để thành lập mới thôn An Đông, nay đính chính là để thành lập mới thôn Tè. Thôn Tè đạt loại II.

2.3. Xã Khám Lạng: Sáp nhập thôn Bến 2, Bến 3 và Bến 4 để thành lập mới thôn Bến, nay đính chính là để thành lập mới thôn Bình Tân. Thôn Bình Tân đạt loại II.

3. Huyện Tân Yên: Đính chính tên 03 thôn, gồm:

3.1. Xã Lam Cốt: Sáp nhập thôn Chung 1, Chung 2 và Chung 3 để thành lập mới thôn Làng Chung, nay đính chính là để thành lập mới thôn Trung Thành. Thôn Trung Thành đạt loại II.

3.2. Xã Liên Sơn: Sáp nhập thôn Thượng với thôn Đồn để thành lập mới thôn Đồn Thượng, nay đính chính là để thành lập mới thôn Thượng Đồn. Thôn Thượng Đồn đạt loại II.

3.3. Xã Ngọc Vân: Sáp nhập thôn Tân Lập với thôn Vân Ngò để thành lập mới thôn Vân Tân, nay đính chính là để thành lập mới thôn Vân Lập. Thôn Vân Lập đạt loại III.

UBND tỉnh báo cáo và đề nghị Thường trực HĐND tỉnh đính chính tên thôn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Pháp chế, HĐND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TH;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn