Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2379/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường dự bị đại học dân tộc.

Thực hiện Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tích hợp các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ xây dựng Nghị định của Chính phủ trên cơ sở tích hợp các văn bản về học bổng chính sách và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên học tập tại các cơ sở đào tạo, để có cơ sở tham mưu đề xuất Chính phủ về việc tích hợp một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc được quy định tại Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của liên bộ Tài chính, Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc tại văn bản nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học dự bị dân tộc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các chính sách cụ thể như sau:

1. Số lượng học sinh được hưởng chính sách, kinh phí hỗ trợ.

2. Các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chính sách và đề xuất, kiến nghị.

Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 30/6/2018 (kèm theo file mềm qua email: btdung@moet.gov.vn).

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Bùi Tiến Dũng, chuyên viên chính, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, ĐT: 0913459858.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Đăng Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDCTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ
TRƯỞNG
Dươ
ng Văn Bá